Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł Energii.

Zobacz postępy Kontakt

Opis projektu

Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł Energii.

Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł Energii.

Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną – zapobieganie zmianom klimatu dzięki modernizacji   energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł Energii.

W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja dwóch szkół. W pierwszym etapie zostaną wyremontowane budynki dydaktyczne i części sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie. W drugim etapie zostanie wykonana termomodernizacja budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. 

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2019 r.

Rezultaty projektu:

  • liczba zmodernizowanych energetycznie obiektów – 3 szt.,
  • powierzchnia użytkowa budynków poddanych modernizacji – 4 307,28 m2,
  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.,
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,142 MWt,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 389,30 CO2/rok,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1293741kWh/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 3838,31GJ/rok
  • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE – 78,35MWh/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3583,01GJ/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 52,6MWh/rok,

Wartość całego projektu: 8 455 597,70 zł

Wartość dofinansowania projektu: 3 787487,95 zł

Wkład własny Wnioskodawcy: 4 668 109,75

Inwestycje realizuje Urząd Miejski w Choszcznie przy wsparciu Funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020,
Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, Nr umowy RPZP.02.05.00-32-A016/16.